Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach z siedziba przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, tel. 76 723-96-66, email: mgbp_polkowice@mgbp.pl
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw – tel.: 76 723-96-65, e-mail: iod@mgbp.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • celach związanych z realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w sprawach dochodzenia roszczeń, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu prowadzenia korespondencji na podstawie udzielonej zgody – (art. 6 ust. 1 lit a RODO)  i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Udzielona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej na zgłoszone zapytanie;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa:
  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy oraz wyłącznie zaufane podmioty świadczące usługi dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi prawidłowe prowadzenie korespondencji.