Wstęp Deklaracji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mgbp.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
(w skrócie MGBP w Polkowicach):

Telefon: +48 76 723 96 66

E-mail: mgbp_polkowice@mgbp.pl

Adres korespondencyjny: ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020.05.17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.mgbp.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

• W kilku miejscach na stronie pojawia się niewystarczający kontrast w stosunku do tła co może być utrudnieniem dla osób słabowidzących

• Okno do zaakceptowania plików Cookies nie jest możliwe do wyłączenia z poziomu klawiatury

• Po odwróceniu kolorów (wersja negatywowa), część elementów pozostaje niewidoczna

• nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne i tytuły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Katarzyna Mich-Rutkowska, e-mail: k.mich@mgbp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 723 96 67 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek MGBP w Polkowicach:  ul. Skalników 6

Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych (podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).  Z poziomu parteru dostępna jest winda osobowa, którą można się dostać na obydwie kondygnacje Biblioteki. Wolny dostęp do zbiorów bibliotecznych we wszystkich pomieszczeniach Biblioteki oraz w Dziale Multimedialnym do stanowisk komputerowych.
W Bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak progów). Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Filii nr 3 MGBP w Jędrzychowie: Jędrzychów 24a


Możliwe jest przejechanie wózkiem od parkingu aż pod same drzwi Biblioteki po płaskiej powierzchni chodnika. W samym budynku Biblioteki brak progów i szerokie przestrzenie umożliwiające swobodny dostęp do regałów a także stanowiska komputerowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Filii nr 5 MGBP w Tarnówku: Tarnówek 9


Na parkingu zostało wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Pod drzwi biblioteki możemy podjechać płaskim podjazdem. W samym budynku biblioteki możliwy jest wjazd wózkiem w celu wypożyczenia zbiorów a także skorzystania ze stanowiska komputerowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.